Algemene Voorwaarden Feeltastic praktijk voor natuurgeneeskunde

Algemene Voorwaarden (AV) van de Praktijk voor Orthomoleculaire darmtherapie en voedingsadvies: Feeltastic (hierna: genaamd de praktijk), gevestigd te Culemborg en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65930991. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd. Feeltastic behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door de praktijk zijn bekendgemaakt. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de therapeut en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen.

2. Verhindering Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de natuurgeneeskundig therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon of ingesproken voicemailbericht of via de e-mail te worden gedaan.

3. Tarieven: alternatieve geneeskunde is mogelijk opgenomen in het keuzepakket “alternatieve geneeswijzen”. In sommige gevallen zijn consulten opgenomen in een aanvullende polis. Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina Tarieven, of navragen bij Feeltastic.

Artikel 2. Behandeling

1. De overeenkomst tussen Feeltastic en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.

2. Feeltastic zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op de praktijk rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Feeltastic worden medegedeeld.

4. Verhindering: Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de natuurgeneeskundig therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon of ingesproken voicemailbericht of via de e-mail te worden gedaan.

Artikel 3. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling binnen met een betalingstermijn van 14 dagen na versturen van de factuur. Feeltastic is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

7. Incasso: de therapeut is in het hierboven onder artikel 1 en 2 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

8. Verschuldigdheid: tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de bindend.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

1. Feeltastic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de praktijk is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Feeltastic is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

2. Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de therapeut.

3. Feeltastic is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. De praktijk zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

4. Feeltastic doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de therapeut zelf en contact op te nemen met Feeltastic.

Artikel 5. Privacy

Feeltastic zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover de praktijk daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de privacyverklaring van Feeltastic.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Feeltastic, zal de praktijk in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de praktijk extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de praktijk anders aangeeft.

3. Beëindigen behandeling: De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de therapeut 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De therapeut kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de therapeut niet tot de gewenste resultaten leidt. De therapeut stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de therapeut een dergelijke situatie voorziet.

4. Feeltastic is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, net zoals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van Feeltastic dan wel derden waaronder andere cliënten/afnemers.

5. De betrokkene kan zich niet op een overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de door de betrokkene verstrekte gegevens niet juist of onvolledig zijn. Feeltastic behoudt zich het recht voor een overeenkomst niet of niet verder uit te voeren. In dat geval kan Feeltastic nooit gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de betrokkene, onverminderd het recht en de mogelijkheid van Feeltastic om ten opzichte van hem/haar wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling hij/zij dan verplicht is.

6. Ieder van de partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

– de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

– voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.

Artikel 7. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Feeltastic voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de praktijk toerekenbaar is. Indien Feeltastic uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden de praktijk zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Feeltastic, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde Feeltastic en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Feeltastic partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De rechtbank van Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google