Privacybeleid Feeltastic

Marjolein van Piggelen, Egelantier 42, 4102XD Culemborg handelende onder de handelsnaam Feeltastic Praktijk voor Orthomoleculaire darmtherapie en natuurgeneeskunde. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel 65930991.

Feeltastic gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Verkrijgen van persoonsgegevens:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er door uw behandelende therapeut een dossier wordt aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Wanneer er gegevens, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts, worden deze tevens opgenomen in het dossier. Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we: ∙ zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens ∙ ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Uw behandelende therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Feeltastic heeft een geheimhoudingsplicht, tenzij ernstige misstanden ons tot spreken verplichten.

Persoonsgegevens 

Feeltastic verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats 
 • Geslacht 
 • Burgerservicenummer 
 • Werkervaring 
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden 

Feeltastic heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doet Feeltastic alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot de behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Feeltastic verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Feeltastic

Marjolein van Piggelen

Egelantier 42

4102XD Culemborg

info@feeltastic.nl

Waarop is de verwerking gebaseerd 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van haar diensten
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • De bescherming van haar financiële belangen
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Als er vanwege een andere reden gebruik gemaakt wordt van uw gegevens, dan zal u eerst worden geïnformeerd en expliciet uw toestemming worden gevraagd. De gegevens in het cliëntdossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Profilering

Van de informatie die over u wordt verzameld worden gedragsanalyses gemaakt. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan opdrachtgevers door middel van rapportages. 

Uw rechten

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen: U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Feeltastic. Er zal dan een afspraak worden gemaakt waarbij legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Feeltastic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via:

Feeltastic, Marjolein van Piggelen

Egelantier 42, 4102 XD Culemborg

info@feeltastic.nl

06-11588889

Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 02-01-2022.

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google